Privacyverklaring Volleybalclub Knødde Meise


Volleybalclub Knødde Meise, feitelijke vereniging, Borchtstraat 14, 1860 Meise, beschermt uw privacy. U moet er immers op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij dit doen.

Waarvoor?
Uw gegevens en/of de gegevens van uw minderjarig kind worden opgenomen in de bestanden van de club en zullen dienen:

  • om uw vragen te beantwoorden en de door u gevraagde informatie te verstrekken;
  • om de aansluiting bij Volley Vlaanderen te behandelen;
  • om de aansluiting van de club bij de Sportraad van Meise te bevestigen;
  • om u te informeren over de clubactiviteiten;
  • om onze werking te evalueren en hierover met u te communiceren.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming, op de noodzaak van de verwerking van de gegevens voor het verlenen van onze diensten aan u, op een wettelijke verplichting of op ons gerechtvaardigd belang.

Wat?
Voor de bovenstaande doelstellingen verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u of uw kind en verwerken: identiteits- en contactgegevens, zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, foto, identiteitsgegevens uitgereikt door de overheid zoals uw rijksregisternummer en persoonlijke kenmerken zoals geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en kledijmaten en financiële gegevens zoals uw rekeningnummer. Daarnaast verzamelen we ook de inhoud van communicatie indien dit binnen het kader van onze activiteiten valt. Een bezoek aan onze website leidt er weliswaar niet toe dat wij persoonlijke gegevens registreren of opslaan. Indien u via onze website doorklikt naar een andere website, is deze privacyverklaring evenwel niet langer van toepassing. Dan geldt de privacyverklaring die van toepassing is op de desbetreffende website. Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.

Wie?
De gegevens die u aan ons overmaakt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het nastreven van de hierboven beschreven doelstellingen (Volley Vlaanderen, de bij de volleybalbond aangesloten clubs en Sportraad Meise).
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben. Wij geven de door u verstrekte gegevens niet aan derden door, tenzij dit wettelijk verplicht is of tenzij wij hiervoor uw toestemming voorafgaand hebben ontvangen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe lang?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de behartiging van de doelstelling waarvoor wij over uw gegevens beschikken. In elk geval worden uw gegevens maar bewaard tot ten laatste 5 jaar na uw ontslag bij Volleybalclub Knødde Meise. Bescherming van uw gegevens Volleybalclub Knødde Meise heeft passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Zo werden volgende technische en organisatorische maatregelen genomen tegen onrechtmatige verwerking:
  • Bestuursleden, trainers en coaches die namens Volleybalclub Knødde Meise van uw gegevens kennis kunnen nemen, hebben plicht tot geheimhouding;
  • Volleybalclub Knødde Meise hanteert een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
  • Deze worden bovendien beveiligd door antivirussoftware;
  • Bestuursleden, trainers en coaches van Volleybalclub Knødde Meise zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten
U kan de opgeslagen gegevens opvragen en, indien nodig, laten verbeteren. U kan hiervoor ook contact opnemen met info@knoddemeise.be. U heeft het recht, indien u meent dat uw privacy geschonden is, klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dit zijn de Privacycommissie en de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be. Door u of uw kind aan te sluiten bij Volleybalclub Knødde Meise, door gebruik te maken van onze website of door met ons in contact te treden en te communiceren, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring.